Instructor: Asst. Prof. D. Tzetzis (d.tzetzis@ihu.edu.gr)
Credit allocation: 30 Hours, 6 Credits
Course assessment: 50% Exam & 50% Coursework
Schedule: https://www.ihu.edu.gr/schedule/
Lectures: 15-16/05/2021, 29-30/05/2021
Exams: 25/06/2021

Instructor: Dr. Georgios Liamadis
Credit allocation: 30 Hours, 6 Credits
Course assessment: 50% Exam & 50% Coursework
Schedule: https://www.ihu.edu.gr/schedule/
Lectures: 17-18/04/2021, 08-09/05/2021
Exams: 28/05/2021

Instructor: Asst. Prof. D. Tzetzis (d.tzetzis@ihu.edu.gr)
Credit allocation: 30 Hours, 6 Credits
Course assessment: 50% Exam & 50% Coursework
Schedule: https://www.ihu.edu.gr/schedule/
Lectures: 15-16/05/2021, 29-30/05/2021
Exams: 09/09/2021

Instructor: Asst. Prof. D. Tzetzis (d.tzetzis@ihu.edu.gr)
Dr. P. Kyratsis (pkyratsis@teikoz.gr)
Credit allocation: 30 Hours, 6 Credits
Course assessment: 50% Exam & 50% Coursework
Schedule: https://www.ihu.edu.gr/schedule/
Lectures: 16-17/01/2021, 06-07/02/2021
Exams: 19/03/2021

Instructor: Prof. A. Gogousis (gogoussi@it.teithe.gr)
Credit allocation: 30 Hours, 6 Credits
Course assessment: 50% Exam & 50% Coursework
Schedule: https://www.ihu.edu.gr/schedule/
Lectures: 27-28/02/2021, 20-21/03/2021
Exams: 16/04/2021

Instructor: Asst. Prof. D. Tzetzis (d.tzetzis@ihu.edu.gr)
Credit allocation: 30 Hours, 6 Credits
Course assessment: 50% Exam & 50% Coursework
Schedule: https://www.ihu.edu.gr/schedule/
Lectures: 13-14/02/2021, 03-04/04/2021
Exams: 12/07/2021